Algemene voorwaarden

Facturatie:

BTW: BE0831482218

Toepassing

Facturatie:

BTW: BE0831482218

Algemene voorwaarden

Art. 1. Toepassingsgebied

Onze algemene voorwaarden zijn steeds toepasselijk op al onze contractuele verhoudingen met klanten en dit met uitdrukkelijke uitsluiting van elke andere bepaling waarmee wij ons niet uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord hebben verklaard. Het aanvaarden van onze offerten, of het plaatsen van een bestelling omvat eveneens de goedkeuring van onderhavige verkoopsvoorwaarden.
De eventuele nietigheid of ongeldigheid van een van deze voorwaarden brengt niet de nietigheid van de andere bedingen of van de overeenkomst mee.

Art. 2. Studies, prijsopgaven en overeenkomsten

Behoudens andersluidende bepalingen gelden onze prijsopgaven gedurende 10 dagen; ze zijn vrijblijvend en ter informatieve titel. Na het overschrijden van de termijn van 10 dagen wordt de overeenkomst pas rechtsgeldig na uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding van de bestelling door ons.
In onze offerten zijn de maten, gewichten en hoeveelheden slechts bij benadering gegeven. Aldus behouden wij ons het recht voor de maten, gewichten en hoeveelheden bij effectieve uitvoering van de werken aan de werkelijkheid te toetsen en de werkelijk uitgevoerde werken in rekening te brengen.
In geen geval zullen wij aansprakelijk zijn voor eventuele gevolgen die voortvloeien uit een verkeerde opgave van maten of afmetingen van de klant.
Elke verandering door de koper aangebracht aan de oorspronkelijk bestelling na onze prijsopgave, zal enkel gebeuren mits akkoord over de door ons geformuleerde en eventueel gewijzigde voorwaarden o.a. m.b.t. de prijs, de betalingsvoorwaarden, enz.
De beschrijving en de eigenschappen van de producten worden ter informatie meegedeeld en kunnen door ons eenzijdig worden gewijzigd, in functie van de vereisten van een goede plaatsing.
Voorzieningen opgelegd door de veiligheidscoördinator zijn niet in onze offerte begrepen, tenzij anders vermeld. Bijkomende voorzieningen opgelegd door de veiligheidscoördinator worden doorgerekend aan de klant.
Zelfs ingeval van een absoluut forfait mogen wij de wijzigingen of bijwerken die bevolen worden door de klant en de ervoor verschuldigde prijs bewijzen met alle middelen van recht, inbegrepen een onbetwist gebleven orderbevestiging van onzentwege.
Alle studies, plannen, documenten, schetsen, tekeningen, stalen en ontwerpen blijven onze eigendom, beschermd door intellectuele rechten. Bij overhandiging aan de klant mogen zij niet misbruikt worden noch door de klant noch door derden. De klant is aansprakelijk voor elk eventueel misbruik en de aannemer behoudt zich het recht voor schadevergoeding te eisen. Deze wordt forfaitair vastgesteld op 10% van de aannemingssom onverminderd ons recht om een hogere schade te bewijzen. Op het eerste verzoek moeten de bovenvermelde stukken worden teruggeven.

Art. 3. Leverings- en uitvoeringstermijnen

De uitvoeringstermijn wordt uitgedrukt in werkdagen.
Als werkdagen worden niet aangerekend, de zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen, de jaarlijkse vakantiedagen en de compensatierustdagen, en de dagen waarop weersomstandigheden of de gevolgen daarvan het werk gedurende tenminste vier uur onmogelijk maken of zouden maken.
De leverings- en uitvoeringstermijnen worden enkel zijn enkel bij benadering gegeven.
Indien de klant optreedt als 'consument' in de zin van de wet op de handelspraktijken, heeft hij bij wijze van vaste schadevergoeding recht op de betaling van € 30 per kalenderdag met een maximum van 5% van de opdracht aan de aannemer te wijten vertraging in de uitvoering van de werken, vanaf diens ingebrekestelling.
Alle omstandigheden die bij het indienen van de offerte redelijkerwijze onvoorzienbaar waren, die onvermijdbaar zijn en die de uitvoering van de overeenkomst financieel of anderszins zwaarder of moeilijker maken dan normalerwijze voorzienbaar (zoals nieuwe regelgeving, transportmoeilijkheden, gebrek aan personeel of materialen), worden beschouwd als overmacht. Dit geeft ons recht op termijnverlenging en op een herziening van de overeenkomst die de meerkost opvangt. Wanneer deze meerkost een kwart van de aannemingssom zou overschrijden, heeft de klant het recht de overeenkomst voor de betroffen posten zonder schadevergoeding te verbreken.
Wanneer de werken gehinderd worden als gevolg van beslissingen of fouten van de klant (zoals door gebrekkige coördinatie van ons werk met de tussenkomst van derden), hebben wij zonder ingebrekestelling recht op termijnverlenging en op vergoeding van onze schade (zoals stilligschade). Deze wordt forfaitair vastgesteld op € 30 per dag. In ernstige gevallen kunnen wij de overeenkomst als verbroken beschouwen ten laste van de klant.
Elke termijnverlenging moet rekening houden met de tijd nodig om de werken her op te starten.

 

Art. 4. Annulatie

Bij annulatie van een bestelling of opdracht, zelfs gedeeltelijk, door de koper, is deze gehouden tot betaling van een schadevergoeding van 20% van de prijs van de geannuleerde opdracht of bestelling met een minimum van € 500 en een maximum van € 50.000, onverminderd ons recht om een hogere schade te bewijzen.
Bij annulatie van de bestelling of opdracht door de verkoper en indien de klant optreedt als 'consument' in de zin van de wet op de handelspraktijken, heeft hij recht op een schadevergoeding van 10% van de prijs van de geannuleerde opdracht of bestelling, met een maximum van € 750.

 

Art. 5. Betalingsvoorwaarden

Tenzij anders overeengekomen geschieden de betalingen als volgt:
1ste voorschotfactuur van een derde bij aanvaardingen van de opdracht; 2de voorschotfactuur van een derde bij de aanvang van de werken; Het saldo van een derde bij het beëindigen van de werken.
Onze facturen zijn, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, contant en zonder korting betaalbaar op onze maatschappelijke zetel.
Al onze facturen worden geacht aanvaard te zijn wanneer zij niet binnen de 8 dagen na ontvangst bij aangetekend schrijven worden betwist.
Ieder op zijn vervaldatum onbetaald gebleven bedrag, brengt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest op gelijk aan de wettelijke rentevoet verhoogd met vier punten, ook bij het aanvaarden van een afbetalingsplan of van termijnen van respijt.
Daarenboven wordt ieder op zijn vervaldag onbetaald gebleven bedrag ten titel van schadevergoeding van rechtswege en mits voorafgaande ingebrekestelling vermeerderd met 10 % met een minimum van 125 € en een maximum van 1875 €, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt of afbetalingstermijnen.
De aanvaarding van wissels en cheques impliceert geen schuldvernieuwing en doet op geen enkele wijze afbreuk aan de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn niet begrepen in deze forfaitaire schadevergoeding en worden de koper afzonderlijk aangerekend.
Het niet betalen op de vervaldag (van een gedeelte) van de factuur of van een gedeelte van het contract, maakt het saldo van alle rekeningen, wissels inbegrepen, onmiddellijk opeisbaar. Daarenboven behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen stop te zetten. Tevens behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte. Dit alles onverminderd het betalen van schadevergoeding door de in gebreke gebleven klant.

Art. 6. Klachten

De klant moet de zichtbare gebreken inroepen binnen de 8 dagen na levering en/of plaatsing.
Gedurende één jaar na levering en/of plaatsing zijn wij aansprakelijk voor verborgen gebreken. Elke rechtsvordering op grond van verborgen gebreken is echter maar ontvankelijk mits ze ingesteld wordt binnen de zes maanden na de dag dat de klant kennis kreeg van het gebrek.
Worden niet beschouwd als een zichtbaar of verborgen gebrek: lichte verschillen in kleur of textuur of het verkleuren van het hout of het lakwerk, de normale werking van het hout.

Art. 7. Overdracht van risico's

De overdracht der risico's bedoeld in de artikelen 1788 en 1789 van het Burgerlijk Wetboek gebeurt naarmate de werken uitgevoerd worden, of de materialen geleverd worden. De klant dient ervoor te zorgen dat de goederen bij aankomst onmiddellijk kunnen worden geleverd op de werf en op een veilige manier kunnen worden gestockeerd. Nutteloze verplaatsingskosten en te lange wachttijden (meer dan 15 minuten) zullen worden aangerekend.

Art. 8. Eigendomsvoorbehoud

Zelfs na hun incorporatie blijven de materialen die geleverd werden in het kader van deze overeenkomst onze eigendom en is de klant er slechts de houder van. Wij mogen ze zonder toestemming van de klant weer losmaken en terugnemen en de betaalde voorschotten houden ter vergoeding van onze schade. Dit recht vervalt, en de eigendom gaat definitief over wanneer de klant al zijn schulden aan ons gedelgd heeft.
Indien het eigendomsvoorbehoud wordt uitgeoefend per aangetekend schrijven wordt de klant geacht hiervan kennis te hebben op de tweede werkdag na de verzending ervan.

Art. 9. Geschillen

Elk technisch geschil met betrekking tot de uitvoering van de werken die het voorwerp uitmaken van het huidige contract, kan op verzoek van één der bouwparticipanten aanhangig gemaakt worden voor de verzoeningscommissie Bouw. Eenmaal de Verzoeningscommissie kennis heeft gekregen van het geschil, kunnen de andere bouwparticipanten die de huidige bevoegdheidsclausule hebben aanvaard, zich niet meer ontrekken aan de bevoegdheid van de Commissie. De Verzoeningscommissie kan een deskundige-verzoener aanstellen, desgevallend bijgestaan door een sapiteur, die optreedt overeenkomstig het reglement van de Verzoeningscommissie Bouw.
Deze deskundige staat de bouwpartijen bij met zijn technische kennis en streeft in de eerste plaats de verzoening na. In geval van niet-verzoening, stelt de deskundige-verzoener een gemotiveerd verslag op dat bindend is voor de betrokken bouwparticipanten.
De partijen erkennen in het bezit te zijn van een exemplaar van het reglement en er volledig mee in te stemmen. Elke partij verbindt er zich toe deze clausule in te lassen in de overeenkomsten die zij met derden sluit, met het oog op de uitvoering van het huidige contract.
Elk technisch geschil zoals hierboven omschreven zal tevens gemeld worden aan het secretariaat van Dé Parketplaatsers vzw (Lombardstraat 42, 1000 Brussel).

Art. 10. Bevoegdheid

Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.

Algemene technische voorwaarden

Art. 11. Toegang tot de bouwplaats en algemene plaatsingseisen

De plaatsen dienen volledig ontruimd te zijn. Eventuele verplaatsingen van meubilair gebeuren op de volledige verantwoordelijkheid van de klant. De oude vloerbedekking moet volledig weggenomen zijn.
Vertrekken waarin parketvloeren geplaatst worden, moeten voldoende verlucht en verwarmd zijn. HET VOCHTGEHALTE MOET LIGGEN TUSSEN 40 en 70 % EN DE TEMPERATUUR TUSSEN 15 en 22 °C.
Water, elektriciteit verwarming, sanitaire voorzieningen en een lastenlift zijn te voorzien door de klant.
De uitvoering van de werken dient te gebeuren volgens de regels van het goed vakmanschap. Deze worden gespecificeerd in de eigenlijke overeenkomst of in het bestek, of bij gebrek hiervan in de technische voorschriften van het WTCB (Technische Voorlichting 218). De klant aanvaardt deze uitvoeringsregels.

Art. 12. Ondervloer

De plafondwerken moeten uitgevoerd zijn op het ogenblik dat de ondervloer wordt gelegd.
De parketten worden gelegd op een plankenvloer, onderparket of platen of chappe.
Wij zullen bij het begin van de werken een vertrekpunt vinden voor de aan te houden peil, voor ieder van de met parket te beleggen vertrekken. Bij gebrek hiervan zullen wij zelf dit peil trekken, zonder enige waarborg, voor wat de juistheid van deze pas betreft.
Een afdoende warmte-isolering dient door de zorgen van de klant te worden aangebracht op de verwarmingsbuizen die zich in de ondervloer bevinden.
De leidingen allerhande, die zich onder de te bekleden oppervlakten, of in de muren bevinden, dienen minstens op een diepte van 3 cm te liggen, gemeten vanaf het te bekleden oppervlak. Indien dit niet het geval is, dient de klant ons hiervan schriftelijk in kennis te stellen waarbij ons een gedetailleerd plan van de op minder dan 3 cm diepte gelegen leidingen dient te worden overgemaakt. Indien aan deze voorwaarde niet voldoen is, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele beschadigingen van deze leidingen.

Art.13. Parketten en houten bedekkingsmiddelen

Het hout voor de vloerbedekking wordt vóór de bewerking speciaal gedroogd, wij waarborgen derhalve de vereiste vochtigheidsgraad hiervan en ingevolge deze droogtegraad kunnen de werken slechts aangevangen worden wanneer de plafonneerwerken en de ondervloeren volledig droog zijn.
De stenen vloeren, marmer- en mozaïekwerken, trappen in beton, metaal of hout moeten volledig afgewerkt zijn, en in het algemeen zal alles wat vocht kan veroorzaken uit de bouw verwijderd zijn.
Wij waarborgen onze parketten voor zover zij geplaatst zijn op door ons gelegde of goed bevonden ondervloeren. Het hout zal geleverd worden in de in voorraad zijnde afmetingen op het ogenblik van de uitvoering van het werk.
De werken zullen in principe slechts aanvangen worden indien bovenstaande voorwaarden vervuld zijn en dat, anderzijds, de bouwplaats zich in volgende toestand bevindt:
De vloer van de te beleggen plaatsen moet klaar zijn bij de aankomst der parketleggers ten einde elk tijdverlies van deze laatste te vermijden; de verloren tijd en de verplaatsingskosten worden, in regie, zoals uitgegeven door de Confederatie Bouw, in rekening gebracht.
Verwarmingstoestellen, radiatoren, enz. die op de te beleggen plaatsen zouden rusten, zullen op eerste verzoek dienen te worden afgenomen en daarna teruggeplaatst door en op kosten van de klant.
De haarden der schoorstenen moeten geplaatst worden voor aankomst van de parketleggers.
Het plaatsen van de parketten wordt aangevangen na het volledige drogen van de ondervloer. Deze ondervloer moet stevig en vlak zijn.
De parketvloeren worden machinaal opgekuist; elektrische stroom moet in voldoende mate door de klant ter beschikking worden gesteld.
De verbindingen welke ingevolge andere onvoltooide werken dienen uitgevoerd te worden, zijn ten laste van de klant, o.a. de verbindingen rond de schoorsteenhaarden, convectoren, palen en trappen.
Hetzelfde geldt voor eender welke leiding in de ondervloer en deze die na het plaatsen van het parket wordt gelegd. De spleten die zich in de parketvloeren voordoen ingevolge het zich zetten van het gebouw, kunnen niet te onze laste worden gelegd.
Het aanbrengen, tussen het ruw metselwerk en de ondervloer, van een waterweerstandige of thermische isolatie moet door ons goedgekeurd worden, dit voor wat de eventuele weerslag betreft die deze tussenplaatsingen voor gevolg kunnen hebben. Het feit hiervan niet ingelicht te zijn, ontslaat ons van alle verantwoordelijkheid voor gebeurlijke nadelige gevolgen hiervan voor de parketvloer.
Voor de gebogen gedeelten zal een toeslag aangerekend worden, evenals voor de juiste afstelling t.o.v. bestaande plinten. Schouwen, convectorhekken, en palen in de weerhouden oppervlakten meegerekend.
Indien de parketvloeren in een oud gebouw dienen geplaatst te worden, zijn de verbeteringen van de plafondwerken, schildering en houtwerk ten laste van de klant.

Art. 14. Afwerking

Het schuren en het boenen geschieden uiterlijk 2 maand na het plaatsen.
Indien de klant het parket wenst te vernissen, boenen of oliën, erkent hij dat hij het parket definitief als goed heeft bevonden. Indien deze werkzaamheden niet door ons geschieden dan ontslaan we ons van elke verantwoordelijkheid inzake het gedrag van het parket.

Art. 15. Onderhoud, waarborg
Er wordt een waarborg gegeven op de verborgen gebreken die zich manifesteren gedurende 1 jaar dewelke een aanvang neemt vanaf de oplevering. Het verborgen gebrek wordt verondersteld aanwezig te zijn op de ogenblik van de oplevering.
De waarborg geldt niet voor gebreken die het gevolg zijn van slecht onderhoud of beschadigingen vanwege de bouwheer.
De koper erkent in het bezit te zijn van de onderhoudsvoorschriften.

 

Over Onswat doen we

Valentin Projects is een familiebedrijf met zo’n 15 jaar ervaring en is uw vakman voor het plaatsen, renoveren en herstellen van alle soorten parket en houten vloeren: massieve houten plankenvloeren en samengesteld parket. Voor zowel nieuwbouw als renovatieprojecten kan u bij het professioneel team van Valentin Projects terecht.

Contact infoOns adres en telefoonnummer

  Dreefstraat 32, 9320 Erembodegem - Terjoden
Openingsuren toonzaal: ma-woe-zat van 13u tot 17u of op afspraak

  www.valentinprojects.be

  info@valentinprojects.be

  +32 485 31 37 76